Læs mere om Holstebro Museum her
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om Arkivet Vinderup her
Print siden
Gå til forsiden

Kort om Lokalhistoriske Arkiv Holstebro

 

 

Vore samlingerne er af lokal betydning og omhandler nyere tid, 18.,19. og 20. århundrede. Arkivet omfatter arkivalier - film og foto, der belyser Holstebro Kommunes historie samt kirkebøger og folketællinger for Ringkøbing amt og udvandrerarkivet for hele landet.

Et lokalhistorisk arkiv er byens og egnens hukommelse, og det er arkivets opgave at indsamle, registrere og opbevare arkivalier og kilder, der kan belyse dagliglivet i by og på land om stort og småt i lokalsamfundet.
De statslige arkiver, som rigsarkiv og landsarkiverne, indeholder arkivalier fra statsinstitutioner og arkiver fra de lokale embedsmænd og deres kontorer.
Det indsamlede materiale i lokalarkiverne indgår i en større helhed sammen med samlingerne i de statslige arkiver.

Det sidste århundrede har ikke blot betydet en øget lokalhistorisk interesse, men også en stigende forståelse for, at de lokalhistoriske værdier bliver bevaret på en betryggende måde. Hertil kommer så en ændret opfattelse af, hvilket arkivmateriale man skal prøve at sikre sig.

 

Tidligere interesserede man sig mest for materiale om lokalsamfundets betydelige personer og begivenheder. Man samlede ind fra store gårde, fra handelsstandsforeninger, fra berømte steder og fra kendte folks gemmer.
I dag er mange klar over, hvad der i stedet er gået tabt, nemlig muligheden for at forstå almindelige folks dagligdag.

En del af arbejdet på arkivet består i at registrere og ordne arkiver, indsamlet fra så at sige alle samfundsgrupper og organisationer.
   
Aviser er gennem tiden blevet brugt til mangt og meget. Efter endt læsning er de enten havnet i papirkurven eller afleveret til spejderne, og før i tiden brugt som indpakningspapir eller sågar som toiletpapir og meget andet.
Den store engelske historiker Thomas B. Macaulay (1800-1859) hævdede, at nationernes historie først og fremmest var at finde i deres aviser. Mange andre har fremhævet det upålidelige og overfladiske i dagspressens journalistik.
Men det lader sig ikke benægte, at de gamle aviser er et uundværligt hjælpemiddel ved studiet af vort lands og egns historie gennem de sidste 200 år. Især hvis man vil indfange samfundsdebatten, synet på litteratur, kunst, smag, stil og de konkrete træk i det daglige liv, som normalt har unddraget sig omtale i de officielle arkiver, gælder dette ikke mindst begivenheder, institutioner, sædvaner og personligheder i lokalsamfundenes liv og udvikling.

 

Med alle mulige forbehold taget i betragtning udgør aviser et uudtømmeligt kildemateriale til belysning af samfundsforholdene. Som i middelalderens annaler registreres her livets gang i alle dets afskygninger fra vugge til grav.
Kan mange af bladets oplysninger virke trivielle og betydningsløse, så udgør de mange små glimt fra livet i hverdag og fest tilsammen den helhed, der danner et billede af tiden. Selvom bladenes holdning er set ud fra bestemte politiske og religiøse anskuelser, så rummer de dog så mange kendsgerninger, at de i stort omfang kan bruges som historisk dokumentation. Desværre gør omfanget og mangel på overskueligheden studiet af aviser så tidskrævende, at de fleste giver op på forhånd.

For at få et overblik over dette store kildemateriale, er en registrering nødvendig.
Ved gennemlæsning af avisen finder man frem til, hvilke notitser og artikler der skal registreres og herefter, skrives et kort resumé ind i edb programmet.
P.t. har arkivet 53.197 emner registreret i avisdatabasen. Under hvert emne gemmer sig fra en enkelt til flere tusinde artikelhenvisninger.

 


 

 

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

Nu kan du læse et udvalg af Fru Ane Marie Nedergaards breve til sønnen Harald i København. Hun fortæller om hverdagens store og små udfordringer og begivenheder i besættelsesårene 1940-1945.
Nu kan man læse 20 historiske artikler. Vælg menuen Artikler -PDF.
Nu kan du bladre gennnem ikke mindre end 4769 fotos fra det gamle Holstebro og omegn.

 


 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro

Den Røde Plads 21 "Bazaren"

7500 Holstebro

Tlf: 21 18 79 77

holstebro@lokalhistorisk-arkiv.dk


 

Entré

 

Det er gratis at gå på arkivet.

Åbningstider


I den periode hvor vi har midlertidig 

adresse i Bazaren har vi kun åbent

 efter aftale.